De Werkwijze

Om goed om te gaan met alle belangen, hanteren wij bij elk onderzoek de volgende uitgangspunten:

  • Scherpe analyse
    De basis voor een juiste beoordeling of een goed advies, is een grondige inventarisatie van de feitelijke gegevens, de achtergronden en oorzaken. Wij inventariseren niet alleen de werklast, maar onderzoeken ook de daarbij behorende functies. Deze methode geeft ons de mogelijkheid om voor u de zaak op juiste wijze te interpreteren. Het is tevens een substantieel onderdeel van ons arbeidsdeskundig onderzoek ter plaatse. Dit doen wij, omdat een eerste visuele beoordeling van de werkzaamheden noodzakelijk is voor een goede analyse van de mogelijkheden.

 

  • Heldere formulering in woord en geschrift
    Om tot een goed advies te komen, is communicatie naar opdrachtgever, medewerker en verzekerde van groot belang. Daarom bespreken wij concreet de problematiek  gedurende het gehele onderzoek met u. Desgewenst vindt er (telefonisch) overleg plaats met de verzuimmanager/claimbehandelaar, bedrijfsarts/medische adviseur. Vanzelfsprekend wordt de conclusie (het arbeidsdeskundig advies) eveneens met u besproken en nader toegelicht. Wij rapporteren ieder onderzoek vakkundig en versturen deze alleen naar de opdrachtgever.

 

  • Eenduidig advies
    Voorafgaande aan de opdracht, dienen de vragen vast te staan. De opdrachtgever krijgt hier concreet antwoord op. Desgewenst kunnen wij u adviseren over een realistisch vervolgtraject.

 

Pols Paardekooper Advies richt zich tijdens het onderzoek op het vinden van een balans tussen de mogelijkheden van de verzuimende werknemer of zelfstandig ondernemer, de zogenoemde belastbaarheid.

Maar ook de zwaarte van de werkzaamheden binnen de onderneming, de zogenoemde belasting.
Gezamenlijk met alle betrokken partijen zal gezocht worden naar geschikte werkzaamheden bij eigen werkgever of binnen de eigen onderneming.
Op verzoek brengen wij advies uit over aanpassingen, voorzieningen en/of organisatorische wijzigingen.

Daarnaast adviseren wij over individuele coaching of begeleiding.

Pols Paardekooper Advies gaat ervan uit dat een arbeidsdeskundig onderzoek per definitie volledig maatwerk is. Het is professioneel en onafhankelijk.